logotype

Wien kann alles "A Schmatten" kommen?

Schoulklassen: Prscolaire, Primaire a Postprimaire

Crche, Foyer a Maison relais,

Kanner- a Jugendgruppen, Familljen, Veriner,

Altersheemer a Foyer de sjour

Och behnnert Leit si wllkomm.

Aktivitite fir Gruppen:

 • Vill Sorten Diere kenne lieren
 • Ki strichen, de Wee vun der Mllech kenne lieren
 • Diere fidderen an mschten, kmmen an heemelen
 • Brout baken a Pizza selwer maachen a mol gesi wou dWueren hierkommen

Wi eng Aktivitite sinn nach miglech?

 • An der Schmtt dem Schmatt nokucke wi Eise geklappt gtt
 • Heefigure bastelen
 • An d'Grompere goen an duerno: Gromperekichelcher!(September)
 • An der ppelzit , Viz maachen (Oktober)
 • Trauliichter aushilejen ( mett Oktober bis mett November)
 • Boxemnnercher baken ( mett November bis Enn Dezember)
 • Mir Filzen mat Woll
 • Planzen am Gaart oder Hochbeet setzen

.............................................................................................

Sonndes sinn keng Aktivitite miglech, da rouen Dieren um Haff!